Vi använder sammanhållen journalföring

Vi har sammanhållen journalföring och gör vissa uppgifter i din patientjournal tillgängliga för andra vårdgivare. Det innebär att viktig medicinsk information om dig finns åtkomlig oavsett var du söker vård. Vårdgivaren måste dock ha ditt samtycke för att ta del av uppgifterna. I en nödsituation då du är medvetslös eller alltför medtagen för att ge ditt samtycke finns det möjlighet att få tillgång till dina journaluppgifter utan ditt samtycke. Du kan välja att stå utanför sammanhållen journalföring genom att spärra uppgifter i din journal. Fråga oss om vilka som kan läsa din journal, om du vill veta mer. Det finns också mer information på www.1177.se/din-journal

Det som står i patientjournalen skyddas av sekretess, det innebär att alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dem. Det är bara den personal som deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården som har rätt att läsa journalen. Om du inte vill att uppgifter i din patientjournal hos oss ska vara tillgängliga för andra vårdgivare så kan du spärra din journal. Det gör du genom att kontakta någon på kliniken så hjälper vi dig.

Informationen ska vara viktig för din diagnos och din vård och det kan till exempel vara tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar som vi behöver titta på för din vårds säkerhet och för beslutsfattanden. Sammanhållen journalföring styrs av patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40).