stockholm-ivf_insemination

Donatorinsemination

Allmänt och lagen

Vi har tillstånd från IVO för att behandla med insemination av donerade spermier. Från 1 april, 2016 tillåter lagen även att denna behandling ges till ensamstående kvinnor. Tidigare har svenska singelmammor som önskar barn varit hänvisade till kliniker utomlands, främst i Danmark, för denna behandling.

Enligt svensk lag har ett barn som tillkommit från donerade spermier rätt att få reda på donatorns identitet vid mogen ålder (18 år). Uppgifterna om namn och personnummer på donatorn sparas därför i 70 år från donationstillfället. Föräldrarna har aldrig rätt att få reda på donatorns identitet. Donatorn och barnet har inga sociala, juridiska eller ekonomiska skyldigheter eller rättigheter gentemot varandra.

Läkaren gör först en sedvanlig fertilitetsutredning för att bedöma om insemination är en lämplig behandlingsform med en god chans till ett lyckat resultat. Under detta läkarbesök gör även läkaren en bedömning om parets/kvinnans lämplighet som förälder beträffande psykologiska och sociala förhållanden. Detta görs för att trygga att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden. Denna bedömning kompletteras även med bedömning av beteendevetare (psykolog) för att ytterligare försäkra sig om goda framtida föräldraförhållanden.

 

Vad händer vid utredning av mottagare för donerade spermier?

Första besöket hos fertilitetsläkare innefattar frågor om sjukdomshistorik, gynekologisk undersökning inklusive ultraljud och blodprovstagning. Hormonproverna tas för att tillförsäkra oss om att äggstocken innehåller ett tillräckligt stort antal äggceller och att ägglossning sker med regelbundenhet.

Återbesök hos fertilitetsläkare innefattar bl.a. ultraljudsundersökning av passage genom äggledare. Denna passage är en förutsättning för att inseminerade spermier ska kunna nå och befrukta ägget. Vid besöken hos fertilitetsläkaren görs även en bedömning avseende parets/kvinnans lämplighet som förälder.

Bedömning av beteendevetare (psykolog) görs då läkaren funnit att inseminationsbehandling kan rekommenderas och om läkaren samtidigt bedömt att det finns lämplighet som förälder. Beteendevetaren görs en särskild bedömning under ett längre samtal med kvinnan/paret som ska genomgå insemination med donerade spermier.

 

Val av spermiedonator och matchning

Som regel matchas donatorn mot ett flertal egenskaper hos föräldern. Vanligen matchas etnicitet, ögonfärg, hårfärg och kroppskonstitution inkluderat längd. På detta sätt finns det goda förutsättningar för likhet mellan barn och förälder. Det är läkaren som väljer lämplig donator.

Det finns stora krav på de spermiedonatorer som används. Donatorn ska vara frisk och inte ha någon allvarlig ärftlig sjukdom i sin släkt. Ålder på donatorn bör vara mellan 20-45 år. Spermaprov ska vara normalt och klara nedfrysning och upptining. Donerade spermier nedfryses innan de kan användas för behandling. Under en karenstid tas blodprover, som upprepas vid ett eller flera tillfällen, detta för att tillförsäkra att donatorn inte har burit på smittsam infektion under tiden då provet lämnades.

Donatorn träffar både läkare och beteendevetare innan han kan godkännas som donator. Vi använder donatorsperma från två av Europas ledande spermabanker, båda dessa finns i Köpenhamn.

 

Hur går inseminationen till?

Insemination av donerade spermier sker vid ägglossningstid för att det ska finnas spermier på plats i äggledaren som sen kan befrukta ägget vid ägglossning.  Kvinnor med regelbundna menstruationcykler har i regel ägglossning i varje månad. Ägglossningen inträffar vanligtvis två veckor innan menstruation. Detta innebär ägglossning 2 veckor efter menstruationens första dag i en normal fyra-veckors menstruationcykel. Kontroll av ägglossningen kan ske med hjälp av urinstickor som mäter ägglossningshormonet LH, vilket stiger hastigt ca 24 timmar innan ägglossningen äger rum. Urinstickan/testet blir då positivt. Insemination utförs samma dag, eller en dag efter positiv ägglossningssignal.

Ibland behövs det hjälp med tablettbehandling (Pergotime/Letrozol) för att framkalla ägglossning. I sådant fall görs ultraljudskontroll(er) för att bedöma tillväxt av äggblåsor. Om fler än 2 äggblåsor mognar samtidigt finns risk för flerbörd, och behandlingen måste avbrytas.

Vi inseminationen förs spermier in i livmoderhålan med hjälp av en tunn plast-kateter. Spermierna simmar sedan på naturligt sätt ut i äggledarna, där befruktning sker. Inseminationen görs vid en normal gynekologisk undersökning och innebär ingen smärta. Kvinnan kan återgå till sin normala aktivitet senare på dagen.

 

Uppdaterad: 2016-05-31

Top